Mezunlarımızın görüşleri...

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı'nın uz görüsü,
ulusal ve uluslararası alanda tanınmış programlar arasında yer alarak alanında bir mükemmeliyet merkezi olmak ve bunun sonucu olarak kontrol mühendisliğinin ulusal ve uluslararası alanda ilerlemesi için gerekli olan yüksek kalitede öğrenciler yetiştirmek, kendi alanında bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmelere önemli katkılar sağlamaktır.


Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı'nın özgörevi,
programına kabul ettiği öğrencileri, kontrol mühendisliği disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, uluslararası düzeyde yarışabilen, içinde bulunduğu toplumun gereksinimlerine yaratıcı çözümler üretebilen, profesyonel ve etik sorumluluklarına bağlı bireyler olarak mezun etmektir. Kontrol Mühendisliği Programından mezun olanlar, kontrol mühendisliği sahasında, hem yerel ve hem de global düzeyde değere sahip bilim ve teknolojileri üretme yetisine de sahip olacaklardır. Bu görev, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin göreviyle tam bir uyum içindedir.
 
 

KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI’NIN EĞİTSEL HEDEFLERİ
Kontrol Mühendisliği Programı mezunları
I. bilim ve mühendislik prensiplerini ve güncel araçları kontrol mühendisliği problemlerinin çözümünde etkin bir şekilde kullanabilir, yüksek kalitede mühendislik sistemleri tasarlayabilir ve ilgili disiplinler arası problemlere uygulanabilir çözüm önerilerinde bulunabilirler. 
II. hayat boyu öğrenmenin, bilgi ve becerilerini profesyonel etkinlik ve eğitimler ile sürekli artırmanın, daha yüksek öğrenim derecelerinin ve/veya kişisel profesyonel gelişimin önemini bilirler. 
III. başarılı bir kariyer için gerekli özgüven ve kişisel iletişim becerilerine sahip olarak takım çalışmalarına ulusal ve uluslararası çerçevede etkin bir şekilde katılabilirler.
IV. profesyonel çalışmalarında etik, toplumsal ve çevresel bilinçlilik içinde yüksek standartları uygularlar.

KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI VE PERFORMANS KRİTERLERİ

 

1. Matematik, temel bilim ve mühendislik kavramlarını ve bilgilerini kontrol mühendisliği problemlerinin analiz ve çözümünde kullanabilmek.
a. Matematik, temel bilim ve mühendislik ile ilgili temel bilgi, kuram ve kavramları bilir.
b. Matematik ve temel bilim kavramlarını mühendislik sistem ve süreçlerini çözümlemek için kullanabilir.
c. Mühendislik kavramlarını kontrol mühendisliği problemlerine uygulayabilir.
2. Deney tasarlamak, yürütmek ve deney sonuçlarında elde edilen verileri uygun şekilde analiz edip yorumlamak.
a. Deneyle ilgili temel yasaları bilir ve uygun analitik modeli belirleyebilir.
b. Ölçme konusundaki temel kavramları (hata, duyarlık, tolerans gibi) bilir, ölçülecek değişkenleri, bunlara ilişkin test cihazlarını belirleyebilir ve kullanabilir.
c. Deney sonucunda elde edilen verileri analiz edebilir ve sonuçları yorumlayarak rapor edebilir.
3. Verilen özelliklerde bir süreci, kontrol sistemini veya bunun bir parçasını ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçek kısıtlar altında tasarlamak.
a. Mühendislik tasarımına ilişkin beklentilerin ve tüm kısıtların farkındadır.
b. Tüm kısıtları da göz önünde bulundurarak mühendislik tasarımını verimli ve etkin biçimde sistematik olarak gerçekleştirebilir.
4. Aynı veya çok disiplinli takımlarda görev almak.
a. Takım içinde görev üstlenir ve sorumluluklarını yerine getirir.
b. Takım arkadaşları ile iletişime önem verir ve geribildirimlerden faydalanır.
c. Araştırma yaparak bilgi toplar ve paylaşır.
d. Farklı disiplinlerdeki kişilerle birlikte çalışabilir.
5. Kontrol mühendisliği problemlerini belirlemek, formüle etmek ve çözmek.
a. Alanındaki problemleri belirleyebilir.
b. Alanındaki problemleri formüle edebilir.
c. Alanındaki problemleri çözer.
6. Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olmak.
a. Temel mesleki etik kuralları bilir (code of ethics).
b. Etik ve mesleki sorumluluklar hakkında bilgi sahibidir.
7. Etkin bir şekilde iletişimde bulunabilmek.
a. Uygun biçimde düzenlenmiş yazılı metinler hazırlar.
b. Etkin sözlü iletişim kurar.
c. Etkin sözlü sunum yapabilir.
8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal kapsamda etkilerini anlamış olmak.
a. Mühendislik çözümlerinin küresel etkilerini anlar.
b. Mühendislik çözümlerinin ekonomik etkilerini anlar.
c. Mühendislik çözümlerinin çevresel etkilerini anlar.
d. Mühendislik çözümlerinin toplumsal etkilerini anlar.
9. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine inanmış olmak ve buna uygun davranmak.
a. Alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilir.
b. Gereksinim duyduğu veri ve bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
10. Güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak.
a. Alanındaki son gelişmeler ve problemler hakkında bilgi sahibidir.
b. Mühendislik için önemli olan diğer alanlardaki son gelişmeler ve problemler hakkında bilgi sahibidir.
11. Kontrol mühendisliği uygulamalarında kullanılan modern mühendislik araçlarını kullanmak için gerekli teknik bilgi ve yeteneklere sahip olmak.
a. Sistem tasarımı, benzetimi ve analizi için uygun mühendislik araçlarını bilir.
b. Sistem modelleme, analiz, tasarım ve gerçekleme sürecinde modern mühendislik yazılımlarını kullanabilir.
c. Sistem modelleme, analiz, tasarım ve gerçekleme sürecinde modern mühendislik donanımlarını kullanabilir.
12. Kontrol mühendisliği uygulamalarında kullanılan karmaşık donanım ve yazılım parçalarının tasarımı için gerekli olan uygulamalı elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar ve ilgili diğer mühendislik bilgilerine sahip olmak. 
a. Gerekli uygulamalı elektrik mühendisliği bilgilerine sahiptir.
b. Gerekli uygulamalı elektronik ve haberleşme mühendisliği bilgilerine sahiptir.
c. Gerekli uygulamalı bilgisayar mühendisliği bilgilerine sahiptir.
d. Gerekli uygulamalı ilgili diğer mühendislik bilgilerine sahiptir.